Algemene Voorwaarden “Het beste idee van Moerwijk”

Voorwaarden deelname prijsvraag/winactie “Beste idee van Moerwijk”

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de actie gekoppeld aan de webpagina  www.madeinmoerwijk.nl , “Beste idee van Moerwijk” die georganiseerd wordt door de Stichting Made in Moerwijk, Westhovenplein 46, 2532 BB ’s-Gravenhage (hierna gezamenlijk aangeduid als: “organisator”).

Deelname aan de prijsvraag/winactie houdt acceptatie door de deelnemer (hierna: “de Deelnemer”) van de voorwaarden in. Geen enkele betwisting van deze voorwaarden zal in overweging genomen worden. Deze voorwaarden voldoen aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

Organisator behoudt zich het recht voor om de prijsvraag/winactie wegens overmacht op elk gewenst tijdstip op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet tot uitkering van de prijzen over te gaan, zonder enige mogelijkheid tot schadevergoeding voor de winnende deelnemer(s).

De prijsvraag/winactie gekoppeld aan Made in Moerwijk/ “Beste idee van Moerwijk”

U kunt deelnemen aan de actie door een product te bedenken dat gemaakt is van (huis)afval. Onder de deelnemers aan de actie wordt een drietal prijzen verloot. De resultaten uit de actie kunnen gebruikt worden voor uitingen op eigen websites en media van derden. De Deelnemer vult zijn of haar mailadres in en geeft aan om wel of niet de  nieuwsbrief te ontvangen en andere relevante informatie van Made in Moerwijk. De gegevens van de Deelnemer zullen niet verstrekt worden aan derde partijen.

Looptijd actie

Het is mogelijk om deel te nemen aan de actie en uw product idee op te sturen naar info@madeinmoerwijk.nl onder vermelding van het “Beste idee van Moerwijk” of uw product idee in te leveren “bij Betje”, Betje Wolffstraat 181 te Den Haag, tot 31 maart 2018

De prijs

De te winnen prijs is:

HOOFDPRIJS: Een mooie avond met DINERSHOW voor 2 personen, u wordt opgehaald door een limousine, en *€ 5000,-

2e prijs *€ 5000,-

3e prijs *€ 5000,-

*het geldbedrag wordt besteed aan de realisatie van de onderneming van uw idee

De Organisator zal o.b.v. de meeste stemmen één prijswinnaar aanwijzen. De deelnemer die gewonnen heeft, zal binnen 2 weken na het einde van de looptijd van de actie per e-mail op de hoogte worden gebracht. De deelnemer dient zich op verzoek van Organisator te legitimeren voor toekenning van de prijs. Een prijswinnaar dient binnen 10 dagen na verzending van de e-mail door Organisator per e-mail te reageren. Indien binnen 10 dagen geen reactie is ontvangen door Organisator, vervalt het recht op de prijs.

De prijs is niet inwisselbaar voor contant geld of een andere prijs. De prijs is niet overdraagbaar aan andere personen dan de deelnemer die de prijs gewonnen heeft.

Over de uitslag van de wedstrijd  kan niet worden gecorrespondeerd.

Eventuele kansspelbelasting en BTW die in verband met de prijs moet worden betaald, komt voor rekening van Organisator.

Organisator is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijs en/of enige andere schade aan de prijs (zulke inclusief schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

De prijswinnaar verklaart zich door deelname akkoord dat hij/zij bereid is mee te werken aan promotionele activiteiten in verband met de wedstrijd, waaronder de uitreiking van de prijs. Eventuele foto’s kunnen door Organisator worden gebruikt voor publiciteitsdoeleinden.

Deelnemers

Deelname staat open voor een ieder boven de 18 jaar. Organisator heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs te tonen.

Organisator heeft het recht om een deelnemer van de aan de wedstrijd  gekoppelde promotionele Actie buiten te sluiten indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.

Als deelnemer wordt niet gekwalificeerd een natuurlijk persoon die middels een derde partij/tussenpersoon deelneemt aan de actie. Organisator behoudt zich het recht voor om dergelijke personen/partijen uit te sluiten van deelname.

Organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door de deelnemer van een verkeerd telefoonnummer, e-mail- of huisadres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, noch voor eventueel verloren gegane inzendingen, en storingen in het netwerk, de hardware of software, die resulteert in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens.

Toestemming en vrijwaring

Deelnemer verklaart en garandeert dat zijn/haar inzending niet onrechtmatig is of anderszins in strijd met de wet, de goede zeden of de openbare orde. In het bijzonder verklaart en garandeert Deelnemer uitdrukkelijk dat zijn/haar inzending geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendom) rechten van derden. Organisator heeft het recht om een inzending te weigeren of onmiddellijk te verwijderen als zij vermoedt dat de inzending rechten van derden schendt of anderszins onrechtmatig is.

Deelnemer draagt de (intellectuele eigendom) rechten met betrekking tot zijn/haar inzending geheel en onherroepelijk en onvoorwaardelijk over aan Organisator. Deelnemer erkent dat deze overdracht tevens inhoudt dat de Organisator de inzending in alle huidige en toekomstige exploitatievormen kan exploiteren en gebruiken. Deelnemer verklaart bevoegd te zijn tot deze overdracht. Deelnemer doet tevens afstand van enig persoonlijkheidsrecht terzake zijn/haar inzending, voorzover de wet dit toelaat. Deelnemer erkent dat deze afstand mede inhoudt dat Organisator het recht heeft om de inzending naar eigen inzicht aan te passen.

Persoonsgegevens en Privacy

Door deel te nemen aan de aan de wedstrijd gekoppelde promotionele Actie geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar volledige naam te publiceren op www@madeinmoerwijk.nl

Door deel te nemen aan de aan de wedstrijd  gekoppelde promotionele Actie geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar in verband met de aan de wedstrijd  gekoppelde promotionele Actie verstrekte gegevens op te slaan in een gegevensbestand. Voorts geeft de Deelnemer aan Organisator toestemming om alle gegevens te verzamelen die Organisator noodzakelijk acht voor de organisatie van de Actie en de uitreiking van de prijs.

De verzamelde niet-elektronische gegevens worden eventueel gebruikt om de Deelnemer, onder andere door middel van een nieuwsbrief, kosteloos op de hoogte te houden van de producten en diensten van Organisator alsmede van haar partners en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Indien de Deelnemer geen prijs stelt op het ontvangen van dergelijke informatie, dan kan de deelnemer dit laten weten aan Made in Moerwijk Westhovenplein 46 2532 BB ’s-Gravenhage of een e-mail sturen aan info@madeinmoerwijk.nl onder vermelding van ‘bezwaar direct marketing’. Ingeval van toezending van informatie door Organisator met gebruikmaking van de elektronische gegevens van Deelnemer zal dit slechts geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Organisator waarbij de Deelnemer de mogelijkheid zal worden geboden om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze te verzetten tegen verdere toezending. Elektronische toezending van informatie over diensten van derden kan slechts geschieden met de uitdrukkelijke toestemming van de Deelnemer.

Daarnaast heeft iedere Deelnemer het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten verbeteren mits dit eveneens per brief aan Organisator wordt verzocht.

De Deelnemer erkent door deelname aan de wedstrijd  op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling van voornoemde gegevens en van het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en Deelnemer gaat akkoord met dit privacybeleid.

Wijziging voorwaarden en technische voorzieningen

Organisator kan te allen tijde deze voorwaarden, waaronder de in deze voorwaarden weergegeven de te winnen prijs, wijzigen; wij raden u daarom aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Organisator garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Organisator aan de wedstrijd besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de wedstrijd deel te nemen.

Klachten

Als een Deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Organisator georganiseerde wedstrijd, dan kan de Deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Organisator kenbaar maken door middel van het sturen van een brief aan Made in Moerwijk,  Westhovenplein 46, 2532 BB, ’s-Gravenhage, onder vermelding van klacht prijsvraag/winactie “Beste idee van Moerwijk”

Aansprakelijkheid

Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de prijsvraag/winactie . Druk, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen Organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Organisator in het leven roepen. Organisator kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor de uitvoering van de prijzen, en/of voor enige schade, van welke aard dan ook, die daaruit voortvloeit. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de actie  of andere technische faciliteiten. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie  maakt.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de wedstrijd is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Contact

Heb je vragen en/of opmerkingen aangaande deze actie? Dan kun je een email sturen naar info@madeinmoerwijk.nl